NOVICE

Volilna skupščina MNZ Nova Gorica

20.06.2022

V a b i l o

 

Na podlagi 19., 20. in 22. člena Statuta MNZ Nova Gorica Izvršni odbor MNZ Nova Gorica  

Sklicuje

 

 VOLILNO  skupščino MNZ Nova Gorica,

ki bo v ponedeljek 27. junija 2022 ob 18.00

v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine MNZ Nova Gorica z dne 26.4.2022
 4. Razrešitev organov MNZ Nova Gorica
 5. VOLITVE predsednika in dveh podpredsednikov, članov nadzornega odbora in članov arbitražnega sveta
 6. Razno

 

Športni pozdrav!

 

Predsednik MNZ Nova Gorica

Dušan Bezjak        

 

Poletni prestopni rok

01.06.2022

Spoštovani,

 

v prilogi vam pošiljamo:

 • navodila v zvezi s poletnim prestopnim rokom,
 • obvestilo o spremembah FIFA Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (FIFA RSTP) glede posoj igralcev.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v strokovni službi NZS.

 

Lep pozdrav,

Sektor za mednarodne in pravne zadeve NZS

Seminarji društva nogometnih trenerjev Nova Gorica Vipava 19. junij 2022

23.05.2022

D N T N G

DRUŠTVO NOGOMETNIH  TRENERJEV  NOVA  GORICA

NASLOV :   Gradnikove  brigade  47,    5000  Nova Gorica

 

 

LICENČNI SEMINAR   UEFA B  in  UEFA C

7.30 -14.00

In Dopolnilni izobraževalni seminar

 

14.30-16.00

Vipava   19. junija 2022

Razpis volitev v organe MNZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022 -2026

17.05.2022

Volitve v organe Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica

 

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Statuta MNZ Nova Gorica, sedmim odstavkom 26. člena Statuta NZ Slovenije, prvim odstavkom 17. Členom Statuta MNZ  ter sklepom IO MNZ Nova Gorica z dne 12.04.2022, so razpisane volitve v organe MNZ Nova Gorica in sicer za:

 • predsednika
 • dva podpredsednika
 • tri člane nadzornega odbora
 • tri člane arbitražnega sveta

Obrazci so v prilogi!

 

 

Mnz Nova Gorica 

Bezjak Dušan lr.

 

14.04.2022

Na podlagi 22. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica predsednik MNZ Nova Gorica  

sklicuje

 

redno letno skupščino,

ki bo v torek, 26. aprila 2022 ob 18.00 uri v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine iz 10.08.2020.
 4. Poročila o delu v letu 2020 - 2021
 5. Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2020 in 2021.
 6. Poročilo nadzornega odbora MNZ.
 7. Razprava na poročila in njihovo sprejetje.
 8. Program dela v letu 2021 in za 2022.
 9. Finančni načrt v letu 2021 in za 2022.
 10. Potrditev programa, izvajanje dela in finančnega plana v letu 2021 in za leto 2022.
 11. Potrditev sestave IO MNZ Nova Gorica za leto 2022 (do volilne skupščine)
 12. Volilna skupščina za mandatno obdobje 2022-2026.

 

 

 

Medobčinska nogometna zveza  Nova Gorica

                  Dušan Bezjak, Predsednik

Registracije igralcev

06.04.2022

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je potrebno vloge za registracijo mladoletnih igralcev, ki jih klubi želijo registrirati na podlagi aneksa 7 FIFA RSTP, vložiti v sistem Registanajpozneje do 07.04.2022 do 12. ure.

 

V primeru dodatnih informacij smo vam na voljo v strokovni službi NZS.

 

Lep pozdrav,

 

Sektor za mednarodne in pravne zadeve

Obvezno protidopinško e-izobraževanje za igralke in igralce

23.03.2022

Spoštovani,

 

v priponki vam posredujemo obvestilo Slovenske protidopinške organizacije (SLOADO) v zvezi z obveznim protidopinškim izobraževanjem za registrirane igralce.

 

Opravljeno e-izobraževanje je pogoj za vpis igralcev v evidenco registriranih športnikov, ki ga na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1) vodi OKS.

 

Glede na navedeno vas pozivamo, da obvestite in motivirate vse igralce vašega kluba, stare 14 let ali več, da opravijo e-izobraževanje:

 • najkasneje do 31. maja 2022 vsi tisti igralci, ki so za klub že registrirani in
 • najkasneje pred prvim nastopom za klub vsi kasneje registrirani igralci.

 

S spoštovanjem,

 

Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov - 671-20/2021/397

09.03.2022

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je še vedno veljavi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22 in 29/22), ki omogoča dokaj nemoteno izvajanje športnih vsebin.

Zaradi še vedno nezanemarljive navzočnosti virusa SASR-CoV-2 v populaciji pa je še vedno nujno potrebno spoštovati naslednje omejitve:

1. Obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je uporaba zaščitne maske priporočljiva. Izjema od nošenja zaščitnih mask ostaja za osebe, ki izvajajo športno vadbo.
Uporaba oziroma nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi za gledalce na športnih prireditvah v zaprtih objektih oziroma prostorih. Za spoštovanje ukrepa obveznega nošenja mask so odgovorni organizatorji športnih dogodkov.

2. Upoštevanje higienskih ukrepov: razkuževanje.
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

3. Upoštevanje higienskih ukrepov: prezračevanje.
Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

4. Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok določa, da je pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Priporočila za izvajanje športne dejavnosti so dostopna na spletnih straneh NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
Pozivamo vas k spoštovanju veljavnih ukrepov, saj pristojni inšpektorati še vedno izvajajo nadzor nad upoštevanjem veljavnih omejitev in v primeru ugotovljenih kršitev izrekajo globe na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US).
 
Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

(See attached file: Obvestilo-omejitve-pri-izvajanju-sp_P.pdf)

Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov od 21. 2. 2022 - 671

22.02.2022

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 332. dopisni seji dne 19. 2. 2022 sprejela novi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 s katerim je spremenila nabor ukrepov, ki so še potrebni za obvladovanje te bolezni.

Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 22/22 dne 19. 2. 2022 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022022.pdf) in so začele veljati z 21. 2. 2022.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 upošteva spremenjeno epidemiološko situacijo, zlasti zadovoljive oziroma visoke ravni imunosti prebivalstva (cepljeni proti COVID-19 in preboleli COVID-19) ter tako sprošča veliko večino omejitev pri izvajanju športne dejavnosti.

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:
1. Izpolnjevanje pogoja PCT v športu ni več potrebno.
Odlok določa, da izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno za delavce v športnih dejavnostih (za tiste, ki v športu delajo), kot tudi ne za uporabnike storitev v športu (vadeči v športnih programih, gledalci športnih prireditev). Izpolnjevanje pogoja PCT ostaja obvezno v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, in zavodih za
prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu.

2. Upoštevanje higienskih ukrepov: razkuževanje, prezračevanje.
Obvezno razkuževanje rok ostaja še naprej v veljavi, kot tudi redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

3. Obvezno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok določa, da je pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Priporočila za izvajanje športne dejavnosti so dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
4. Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je uporaba zaščitne maske priporočljiva. Izjema od nošenja zaščitnih mask ostaja za osebe, ki izvajajo športno vadbo.

5. Ukinitev brezplačnega presejalnega testiranja na prisotnost virusa SASR-CoV-2.
Od ponedeljka, 21. februarja ni več na voljo brezplačno presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje razen za tiste, ki jim Odlok določa obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

6. Opravljene omejitve za gledalce na športnih prireditvah.
Odlok ne omejuje več prisotnost gledalcev na športnih prireditvah na fiksne tribune, ne omejuje več števila gledalcev in ne predpisuje minimalne razdalje med gledalci. V kolikor prireditev poteka v zaprtih prostorih pa so še vedno obvezne zaščitne maske.

7. Organizacija množičnih športno rekreativnih prireditev znova dovoljena.
Po novem je dovoljena organizacija oziroma izvedba vseh oblik športno gibalne dejavnosti vključno z množičnimi športno rekreativnimi prireditvami tako na prostem (npr. množični teki), kot v zaprtih prostorih (npr. množične skupinske vadbe) ob upoštevanju higienskih ukrepov.

8. Odpravljena obvezna karantena ob visoko tveganem stiku s COVID-19.
Od 18. februarja naprej ni več potrebno izvajati ukrepov povezanih z visoko tveganimi stik z okuženo osebo s COVID-19. To pomeni, da če pride do stika z okuženo osebo s COVID-19 ni več odrejena obvezna karantena. Tveganih stikov prav tako ni več potrebno prijavljati.
9. Odpravljene vse omejitve za vstop v Republiko Slovenijo zaradi epidemije COVID-19.
Od 18. februarja naprej ni več v veljavi  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Za vstop v Slovenijo tako ni več omejitev zaradi CVODI-19. To pomeni, da ni več potreben pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in tudi ni več napotitve v karanteno na domu.
10. Odpravljene vse omejitve pri izvajanju gostinske dejavnosti.
Odlok odpravlja vse omejitve pri izvajanju gostinske dejavnosti kar pomeni, da je ponujanje gostinskih storitev dovoljeno tudi na športnih prireditvah tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem.

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

Direktorat za šport.

Omejitve pri izvajanju športnih programov

21.02.2022

Pozdravljeni,

Izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno zaradi česar tudi izvajanje preverjanja ni potrebno.

Nošenje mask je na prostem oz. na odprih javnih prostorih le priporočeno če je razdalja med glesalci manjša od 1,5m.

Gledalci so na športnih tekmovanjih dovoljeni pri čemer ni več omejitve števila gledalcev in ni predpisane minimalne razdalje med gledalci.

Izvajanje gostinske dejavnosti je po novem dovoljeno brez omejitev.

Plakata PCT

12.02.2022

 

Pozdravljeni,

 

priloženo vam pošiljam posodobljen PCT plakat. Plakat je označen z oznako FEB 22-1, kar pomeni, da je to zadnja verzija, ki mora biti izobešena na vhodih za ekipe, uradne osebe in gledalce oziroma na vseh vhodih na štadion.

 

Vse o izpolnjevanju pogoja PCT je zapisano na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/, v ponedeljek pa smo vam poslali dodatno obrazložitev glede testiranja oziroma veljavnosti testa.

 

Lep pozdrav,

Usposabljanje trener UEFA B

08.02.2022

Razpis za usposabljanje Trener UEFA B za leto 2022 objavljen na spletni strani NZS: https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/solanja_v_letu_2022, in so prijave na obe usposabljanji že možne.

 

V priponki Vam pošiljam plan razpisov in vseh usposabljanj v letu 2022.

PRELOŽITEV LICENČNEGA seminarja UEFA B in C v VIPAVI nedelja 30. januar 2022

25.01.2022

Glede na trenutno zdravstveno situacijo   se po sklepu UO DNT Nova Gorica

 

 OBVESTILO o  PRELOŽITVI

seminarja za  trenerske licence UEFA B in C  v Vipavi 30. januar 2022 na kasnejši termin!!!!!

                                       

                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                              Dušan Bezjak

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Usposabljenje trenerjev

15.01.2022

Razpis za usposabljanje Trener UEFA C za leto 2022 objavljen na spletni strani NZS: https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/solanja_v_letu_2022, in so prijave na vseh pet usposabljanj že možne.

 

V priponki Vam pošiljam plan razpisov in vseh usposabljanj v letu 2022.

 

Prijave na usposabljanje UEFA B bodo možne v začetku februarja.

OBVESTILO o seminarju za trenerske licence UEFA B in C v Vipavi 30. januar 2022

04.01.2022

 

  OBVESTILO o seminarju za  trenerske licence UEFA B in C  v Vipavi 30. januar 2022

in  REDNI LETNI ZBOR  ČLANOV

organizira seminar za pridobitev licence UEFA B in C za vodenje moštev za sezono 2022/23.

Enodnevni seminar se bo pričel z akreditacijo

 

 v nedeljo, 30. JANUARJA  2022 ob 7.30 uri 

in se bo zaključil istega dne predvidoma ob 15.00 uri.

 

Seminar bo v prostorih:  ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE   v  VIPAVI.

 

PROGRAM SEMINARJA in ZBOR DRUŠTVA ter ostala  OBVESTILA bodo posredovana naknadno.

 

OPOZORILO:

Prijava BO mogoča le preko 'Reigste' - aplikacije NZS - https://regista.nzs.si   do 20. Januarja  2022 !!!!

 

LICENČNI seminar UEFA B in C v VIPAVI nedelja 30. januar 2022    ČLANARINA    2022 !!!! na TRR   DNT Nova Gorica  SI56 0475 3000 1786 353      pri NKBM

 

                                                                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Čestitka

31.12.2021

 

V letu 2022 vam želimo čim več zdravja, sreče in nogometnih užitkov.

 

Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica

 

Zimski prestopni rok 2022

21.12.2021

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da so na spletni strani: https://www.nzs.si/Registracije objavljena navodila v zvezi z zimskim prestopnim rokom.

 

Vljudno vas prosimo, da si pred pričetkom prestopnega roka pozorno preberete navodila ter relevantna določila Pravilnika o registraciji in statusu igralcev.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v strokovni službi NZS.

 

Naj vam ob tej priložnosti voščimo Srečno in zdravo 2022.

Pomagaj športu, pomagaj nogometu

13.12.2021

Pomagaj športu, pomagaj nogometu

Nogomet ni samo vrhunski šport. Nogomet niso samo nogometni zvezdniki iz naslovnic in prestižni nogometni klubi. Nogomet je precej več, saj celotno piramido sestavljajo tudi tisti najmlajši, kot tudi zvesti nogometni delavci, ki se le redko znajdejo v soju žarometov. Ti si za svoje neprecenljivo delo zaslužijo vsak, še tako majhen prispevek, saj z ljubeznijo do tega športa skrbijo za zdrave temelje panoge in družbe.

Nogometna zveza Slovenije zato naproša vse ljubitelje športa, da priskočite na pomoč klubom z delom odmerjene dohodnine. Dohodninska zakonodaja v Sloveniji vam omogoča, da sami izberite, komu bo namenjen del zneska odmerjene dohodnine. Vsak davčni zavezanec rezident lahko nameni do 1,0 % dohodnine tudi za financiranje športnih društev, ki imajo status društva v javnem interesu. Med možnimi prejemniki so tudi nekateri slovenski nogometni klubi in organizacije. Višina vaše dohodnine se zaradi tega ne bo spremenila, saj ta znesek v nasprotnem primeru prejme država, ki ga prerazporedi po svojih prioritetnih lestvicah.

Kako lahko pomagam?

Postopek lahko opravite preko spletne strani https://www.olympic.si/podarim.

V nasprotnem primeru pa natisnite in izpolnite preprosto izjavo (PRENOS IZJAVE) ter jo po pošti pošljite eni izmed izpostav Finančnega urada Republike Slovenije.

Lep pozdrav,

RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA PRO, UEFA PRO in UEFA A - Portorož, 2022

06.12.2021

RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA PRO, UEFA PRO in UEFA A - Portorož, 2022

ZNTS razpisuje letni seminar PRO, UEFA PRO in UEFA A, ki bo 15. in 16. januarja 2022, v prostorih 'Grand hotela Bernardin' v Portorožu.

 

Več v prilogi.

Lep dan Dušan Bezjak

Spletno predavanje: Covid-19 in cepljenje - predavanje NIJZ, prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. m

06.12.2021

Spoštovani,

 

med nogometno javnostjo se še vedno pojavljajo številna vprašanja v povezavi z boleznijo covida-19 in cepljenjem. V ta namen se je Nogometna zveza Slovenije skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje odločila za izvedbo spletnega predavanja, ki ga bo izvedla prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemiologije. Odgovarjala bo tudi na vaša vprašanja.

Predavanje bo potekalo 14.12.2021 ob 11.00 uri. Trajalo bo predvidoma eno uro.

Svojo udeležbo prosimo potrdite na spodnji povezavi https://www.surveymonkey.com/r/ZPS926L, kamor vnesete tudi elektronske naslove, na katere želite prejeti povezavo do predavanja in kjer lahko vnaprej posredujete morebitna vprašanja. 

 

Lep pozdrav,

Razpis Botrstvo v športu objava razpisa

29.11.2021

Na povezavi Objavljen javni razpis za štipendije sklada Botrstvo v športu - Olimpijski komite Slovenije (olympic.si) posredujem Razpis Botrstva v športu za prihodnje leto, kjer je razpisanih 100.000 EUR za štipendije in 20.000 EUR za poseben sklad. Štipendije so namenjene mladim športnikom, ki izhajajo iz socialno šibkejših okolij.

 

Časa ni dovolj saj je rok za kandidaturo . december zato se objava tega razpisa mudi. Prosim za objavo na spletnih straneh MNZ-jev in pošiljanje te informacije klubov na njihove spletne naslove. Da bi informacija v kratkem času dosegla čim več ljudi in morebitnih kandidatov vam predlagam razmislek, ali bi  lahko poslali to informacijo tudi trenerski organizaciji vaše regije za pošiljanje vsem trenerjem.

 

Prosim, če obvestite vaše klube in upam, da bomo lahko pomagali čim več nogometašem, katerih družine so se znašle v nezavidljivi socialni stiski. Če pa sami poznate primere otrok, ki bi odgovarjali temu razpisu bo dobrodošlo, da jih osebno obvestite o tej možnosti.

 

Še enkrat hvala za podporo.

Plakata PCT

11.11.2021

V veljavi so novi odloki vezani na Covid 19 in sicer:

1. za športna tekmovanja je zahtevan PCT za vse  od  12. leta starosti dalje

2. za trenenige je dovolj samotestiranje na 48 ur

3. obvezno nošenje kirurških oz. tipa FFP2 mask

 

Prilagamo plakate in povezavo na omejitve vlade 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/

POZOR: spremembe in dopolnitve omejitve pri izvajanju športnih programov od 1. 11. 2021

31.10.2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 287. dopisni seji dne 28. 10. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 171/21 dne 28. 10. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021171.pdf) in se bo začel uporabljati s ponedeljkom, 1. 11. 2021.

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

1.        Za opravljanje dela se veljavnost negativnega testa HAG samotestiranja oziroma testiranja skrajša iz sedem dni na 48 ur.  
Za čas opravljanja dela morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, izpolnjevati pogoj PCT. Pogoj PCT je za potrebe dela možno izpolniti tudi s samotestiranjem s testi HAG za samotestiranje ali s testiranjem s HAG testi pri pooblaščenem izvajalcu testiranj pri čemer se delo lahko začne opravljati od izvedenega presejalnega testiranja, pri katerem negativni izvid ni starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur. Samotestiranje ni potrebno za osebe, ki so covid-19 prebolele oziroma so polno cepljene proti virusu SARS-CoV-2.

2.        Za vse učence, dijake in študente je določeno dvakrat tedensko samotestiranje.
Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa se razširi na vse učence, dijake in študente (tudi na mlajši od 15 let) in se poveča pogostost samotestiranj iz enkrat tedensko na dvakrat tedensko. Hkrati se poveča število brezplačnih testov HAG za samotestiranje, ki jih lahko učenci, dijaki in študenti brezplačno prevzamejo v lekarnah.

3.        Samotestiranje s testi HAG v domačem okolju je po novem obvezno za vse učence in dijake za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih ter obšolskih dejavnostih.
Odlok po novem določa, da se morajo vsi učenci in dijaki (tudi mlajši od 15 let) za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih ter obšolskih dejavnostih,  samotestirati s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju in sicer dvakrat tedensko v enakih presledkih. Novost je, da je samotestiranje s testi HAG za samotestiranje ustrezen način za izkazovanje izpolnjevanja pogoja PCT tudi za udeležbo v vseh oblikah obšolskih dejavnosti. Samotestiranje ni potrebno za osebe, ki so covid-19 prebolele oziroma so polno cepljene proti virusu SARS-CoV-2.

Obveščamo vas tudi, da bodo inšpekcijske službe skupaj s finančno upravo in policijo poostrile nadzor nad spoštovanjem pogoja PCT. S strani Inšpektorata za šolstvo in šport smo prejeli obvestilo, da bo inšpektorat v prihajajočem tednu poostreno preverjal izpolnjevanje obveznosti preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT s strani ponudnikov športnih dejavnosti. Ponudniki športnih programov oziroma športnih storitev so dolžni preverjati izpolnjevanje pogoja PCT s strani uporabnikov na vstopnih točkah z neposrednim vpogledom v ustrezna dokazila, ki jih predložijo uporabniki/udeleženci. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne sme dovoliti uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na.

Bodite dobro in ostanite zdravi.Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

T: 01 400 54 14
G: 041 741 681
E: zvijezdan.mikic1@gov.si

 

Usmeritve za nemoteno nadaljevanje tekmovanj

22.10.2021

Spoštovani,

 

v zadnjih dneh smo v Sloveniji ponovno priča povečanemu številu okužb z virusom COVID-19, zaradi katerega smo že slabi dve leti v stanju, ki negativno vpliva na naše zdravje, kvaliteto življenja, kakor tudi na nogomet, udejstvovanje v njem in spremljanje nogometnih tekem in dogodkov v živo. Na Nogometni zvezi Slovenije smo se zato odločili, da klube še enkrat pozovemo k doslednemu spoštovanju in upoštevanju navodil za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji, ki so ključni za varno nadaljevanje prvenstev pod okriljem NZS tudi v primeru poslabšanja zdravstvene situacije pri nas. Klubi ste se v preteklosti že izkazali kot zelo odgovorni organizatorji nogometnih tekem pod posebnimi zdravstvenimi pogoji, kar se je potrdilo tudi z izjemno majhnim številom okužb v slovenskem nogometu. Skupaj smo pokazali, da smo bili uspešni pri varni vrnitvi nogometa na igrišča med epidemijo, zaradi česar smo vam izjemno hvaležni, zdaj pa bomo skupaj dokazali, da zmoremo z odgovornim ravnanjem nadaljevati z nogometnimi aktivnostmi kljub zahtevnim časom, v katerih se nahajamo.

 

V skrbi za varnost vseh udeležencev tekme, organizacijskega osebja ter gledalcev, je pomembno, da se ob vstopu na prizorišče dosledno in natančno preverja PCT pogoje, ki so na podlagi odloka vlade še vedno veljaven pogoj za obisk prireditev. Kljub temu, da maske na prostem niso več obvezne, pozivamo na vse udeležence tekem, da na delih tribun ali v prostorih, kjer se giblje ali zadržuje več oseb, ravnajo odgovorno in uporabijo bodisi zaščitno masko bodisi primerno socialno razdaljo.

 

Trenutno veljavne omejitve, ki jih je sprejela Vlada RS zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, so objavljene na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije.

 

S spoštovanjem,

Futsal pokal Slovenije

23.09.2021

Spoštovani!

 

Tako kot v pretekli sezoni bo tudi letos futsal pokalno tekmovanje v celoti izvedeno v organizaciji Nogometne zveze Slovenije.

 

Udeležba je obvezna za klube 1. in 2. SFL, v tekmovanje pa se lahko prijavijo tudi klubi, ki ne nastopajo v navedenih tekmovanjih.

 

 

Prijave v tekmovanje je potrebno oddati do 15.10.2021 na e-mail stane.kokalj@nzs.si.

 

Prvi krog tekmovanja je na sporedu v drugi polovici novembra (18.11.2021).

Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov od 15. 9. 2021

14.09.2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 264. dopisni seji dne 11. 9. 2021 sprejela novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki  določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 146/21 dne 11. 9. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021146.pdf) in bo začel veljati v sredo, 15. 9. 2021.

Vlada je prav tako:
- podaljšala veljavnost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
- podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
- sprejela Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v veljavi od 10.9.2021).

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

1.        Veljavnost izpolnjevanja pogoja PCT z dokazilom o prebolevnosti je skrajšana iz 240 na 180 dni.
Pogoj PCT prebolevnosti oseba izkazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je sta­rejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejše od 180 dni. Za podaljšanje veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnosti se morajo prebolevniki cepiti najkasneje do roka veljavnosti dokazila o prebolevnosti z enim odmerkom v Sloveniji priznanih cepiv (t.j. v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov).        

 1.        Pogoj PCT je predpisan za vse, ki opravljajo delo, ne glede na to ali delo poteka v zaprtih prostorih ali na odprtem.
  Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opra­vljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi ne glede na to ali delo opravljajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
  Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce (tudi v športu) še naprej šteje testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Po novem je samotestiranje za potrebe dela potrebno izvajati na delovnem mestu, pri čemer delodajalec določi čas in kraj samotestiranja. Kot PCT pogoj testiranja za delavce po novem velja tudi HAG test, ki ga organizirajo delodajalci, če se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih

  3.        Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike oziroma udeležence športnih programov, ne glede na to ali potekajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
  Pogoj PCT je obvezen za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. To pomen, da morajo PCT pogoj izpolnjevati športniki za udeležbo na organiziranih treningih in tekmovanjih, rekreativci za udeležbo na  organizirani vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na športnih prireditvah.
  Osebam, ki so mlajše od 12 še naprej ni treba izpolnjevati pogoja PCT.
  Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Samotestiranje zadošča za udeležbo v vseh organiziranih športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih (tudi za udeležbo na športnih tekmovanjih).

  4.        Sprememba izjem od karantene na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo s COVID-19.
  Po novem se oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku, ne napoti v karanteno na domu, če je prebolela COVID-19 in je od začetka simptomov oz. pozitivnega testa PCR minilo manj, kot 180 dni, če je bila polno cepljena zoper COVID-19 in je vzpostavitve zaščite minilo manj, kot 9 mesecev ter če je prebolela COVID-19 in je bila v obdobju do največ 180 dni od začetka simptomov oz. pozitivnega rezultata testa PCR cepljena z enim odmerkom cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja. Sprememba velja od 10. 9. 2021.

  5.        Obveznost uporabe zaščitne maske in ohranjanja razdalje ostaja enaka.
  Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

  6.        Financiranje testiranja na virus SASR-CoV-2 za potrebe športa ostaja enako.
  Strošek izvajanja testiranja za delavce v športu, morajo zagotoviti delodajalec oziroma oseba, ki samostojno izvaja dejavnost.
  Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za osebe, ki se za­radi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazu­jejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
  Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe stare od 12. do 18. leta starosti za namen udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
  Uporabniki športnih storitev (vadeči - športniki in rekreativci, ki so starejši od 18 let in gledalci športnih prireditev starejši od 12 let) krijejo sami strošek testiranja, ki je pogoj za izpolnjevanje pogoja PCT.
  Povračilo stroškov za športnike ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje športnih tekmovanj, je pod pogoji iz PKP7 možno uveljavljati še do konca leta 2021. Pri uveljavljanju stroškov je od 25. 8. 2021 dalje potrebno  upoštevati sklep Ministra za zdravje št. 181-154/2021/22 o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za samotestiranje.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago, prilagamo temu dopisu.

Pregled veljavnih omejitev je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/. Prosimo, da redno spremljate veljavne omejitve na navedeni spletni strani.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

Dodatno pojasnilo preverjanja PCT pogojev od 15.9.2021 dalje

14.09.2021

Spoštovani,

V gradivou, ki smo vam ga poslali v poglavju Izvajanje samotestiranja s testi HAG za samotestiranje in preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na podlagi samotestiranja je odgovor že podan:

Osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih. Strošek za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje pokrije država. Upravičencu pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, osebnega dokumenta in potrdila o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti, ki ga izda organizator športne dejavnosti. Samotestiranje, ki ga upravičenec opravi za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega šteje tudi za namen udeležbe v športnih programih oziroma športno rekreativnih dejavnostih.
Samotestiranje poteka v domačem okolju. Organizatorji športnih programov od oseb starih od 12 do 18 let ne zahtevajo nikakršnih dokazil o samotestiranju. Ukrep namreč temelji na zaupanju.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov od 6. 9. 2021

10.09.2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 261. dopisni seji dne 4. 9. 2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki  določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. Odlok je stopil v veljavo s ponedeljkom, 6. 9. 2021.

Novi odlok nadomešča Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, pravilnike o izvajanju presejalnega programa, pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja ter vse odloke, ki so določali začasne omejitve pri izvajanju vseh dejavnosti (športnih dejavnosti, kulturnih dejavnosti, uresničevanje verske svobode, ponujanja blaga in storitev, izvajanja javnega prevoza ter dejavnost vzgoje in izobraževanja).

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 142/21 dne 4. 9. 2021 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021142).  

Bistvene novosti oziroma spremembe začasnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov so:

1.        Pogoj PCT je predpisan za vse delavce v športu.  
PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih.  K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi delavci v športni dejavnosti (strokovni delavci, drugi kader, ki sodeluje pri izvajanju športnih programov, delavci v recepciji ter vsi drugi podporni delavci v športni dejavnosti).
Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce v športu šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

2.        Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike športnih programov v zaprtih prostorih.
Pogoj PCT je obvezen za športnike na treningih in tekmovanjih, za rekreativce na vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na tekmovanjih. Izjema so otroci do dopolnjenega 12. leta starosti. Na odprtem oz. na zunanjih površinah je pogoj PCT obvezen samo za športnike pri izvajanju športne vadbe in tekmovanjih v kontaktnih športih.
Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Za udeležbo na športnih tekmovanjih je za osebe od 12. do 18. leta obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (samotestiranje za športna tekmovanja ni veljavno).

3.        Posredovanje podatkov odgovornih oseb športnih tekmovanj ni več potrebno.
Novi odlok ne predvideva več obveznost posredovanja kontaktnih podatkov odgovorne osebe organizatorja športnega tekmovanja ministrstvu, pristojnemu za šport.

4.        Spremenjen je sistem financiranja testiranja na virus SASR-CoV-2.
Pri izvajalcih presejalnih testov ni več možno opraviti brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi. Država po novem financira le HAG teste za samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijake, študente ter osebe stare od 12. do 18. leta za namen za udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.
Strošek nakupa HAG testov za samotestiranje za delavce v športnih dejavnostih morajo pokriti delodajalci.
Uporabniki športnih storitev (vadeči, ki so stari 12-18 let in gledalci starejši od 12 let) sami nosijo strošek testiranja.
Minister za zdravje je 25. 8. 2021 izdal sklep o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za samotestiranje.

5.        Spremenjena je dolžina veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnikov.
Veljavnost dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT brebolevnikov se podaljšuje iz 6 mesecev na 240 dni.

6.        Spremenjena so pravila uporabe zaščitnih mask.
Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Celoviti pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/. Objavljeno razlago bomo po potrebi dopolnjevali zaradi česar predlagamo redno spremljanje spletne strani. Prosimo vas, da najprej odgovore na vaša vprašanja poiščete na omenjeni spletni strani. V kolikor jih tam ne boste našli smo vam na razpolago za dodatno razlago.


Prav tako vas prosimo, da z razlago veljavnih omejitev za področje športa seznanite vse vaše člane.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić

UEFA Anti-Match-Fixing | obvestilo

10.09.2021

Spoštovani,

 

UEFA je v zadnjem času prejela več prijav o osebah, ki prirejajo izide tekem, na način da so preko družbenih omrežij stopile v kontakt z igralkami in igralci v različnih državah in ligah. V zameno za prirejanje izida tekme so jim nudili protipravno denarno korist. Potencialne tarče teh oseb so igralci, sodniki, osebje ekip itd.

 

Glede na navedeno vse deležnike v nogometu naprošamo, da nas v primeru tovrstne komunikacije takoj obvestite na spodaj navedene kontakte, o čemer bomo nemudoma obvestili UEFA Anti-Match-Fixing Unit, ki intenzivno zbira podatke. Na tem mestu bi radi poudarili Kodeks Integritete NZS, ki v 3. členu opredeljuje pričakovana ravnanja igralcev, nogometnih klubov ter uradnih oseb za zagotavljanje integritete nogometne igre.

 

Ob tem vam predlagamo, da ponovno pregledate svoje nastavitve zasebnosti na družbenih omrežjih s poudarkom na razmisleku koliko in katere osebne podatke želite deliti javno.

 

Kontaktni podatki za obvestila:

 

Lep pozdrav,

 

Uveljavljanje brezplačnega testiranja za strokovne delavce v športu - dopolnitev

25.08.2021

Spoštovani,

Opozorili so nas, da smo pozabili eksplicitno zapisati, da se strokovnim delavcem v športu in izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu ni potrebno enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma, če predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (določba 5. odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov).

Torej, strokovnim delavcem v športu ter izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu, ki so cepljeni zoper covid-19 ali so preboleli covid-19, se ni treba enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

Za morebitna dodatna pojasnila sem vam na voljo tudi na 041 741 681.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

Delegat futsal - prijava

24.08.2021

Spoštovani,

 

V priponki vam posredujemo povabilo k sodelovanju za nove delegate v futsal tekmovanjih.

 

V zadnjem obdobju smo namreč zaradi različnih razlogov prejeli odpovedi nekaj delegatov. Povezano s tekmovanji v novi sezoni in nekaj več predvidenih tekem v državnem futsal prvenstvu bi želeli v naše vrste sprejeti morebitne delegate z vašega področja.

 

Omejitve pri izvajanju športnih programov za obdobje 23. 8. – 29. 8. 2021

23.08.2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 256. dopisni seji dne 20. 8. 2021 sprejela noveliran Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 29. 8. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 132/21 dne 20. 8. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf) in bodo začele veljati s ponedeljkom, 23. 8. 2021.
Začasne omejitve so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 podaljšane do vključno 29. 8. 2021.

Bistvene novosti oziroma spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo posredno ali neposredno na izvajanje športnih programov so:

-        Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe športnikov ali športno rekreativno dejavnost ter izvajalci programov usposabljanj se morajo, od 23. 8. 2021 dalje, enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG pri čemer je zanje, pri pooblaščenih izvajalcih, testiranje brezplačno. Upravičenci svoj status izvajalcem testiranja izkažejo z verodostojnim dokazilom.

-        Izvajalci športnih programov (strokovni delavci v športu, drugo organizacijsko osebje) in udeleženci športnih programov (vadeči), ki se izvajajo v šolskih športnih objektih in drugih šolskih prostorih (v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih), ki so starejši od 15 let, za vstop v prostor vzgojno-izobraževalne ustanove morajo izpolnjevati pogoje PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT preverja pooblaščena oseba vzgojno-izobraževalnega zavoda. Organizatorjem oziroma izvajalcem športnih programov, ki bodo potekali v vzgojno-izobraževalnih zavodih, svetujemo, da se čim prej dogovorijo s predstojniki zavodov za način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT.

-        Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se po novem ne napoti v karanteno na domu, če je bila cepljena zoper COVID-19 in je minilo manj kot devet mesecev od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 (prej šest mesecev).

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da to obvestilo posredujete vašim članom oziroma ciljnim javnostim.  

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Izvajanje športnih tekmovanj

23.08.2021

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga – tudi športno rekreativna tekmovanja.V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga – tudi športno rekreativna tekmovanja.

Način izvajanja športnih tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena. Podrobnejša razlaga pogojev za udeležbo gledalcev je podana v poglavju Gledalci na športnih tekmovanjih.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj morajo za udeležbo na tekmovanjih izpolnjevati pogoje PCT (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT).  Pogojev PCT ni potrebno izpolnjevati osebam , ki še niso dopolnile 15 let, če se tekmovanja udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT. V praksi to pomeni, da se šteje da otrok izpolnjuje pogoj PCT če starš, skrbnik ali drugi ožji družinski član, izpolnjuje pogoje PCT in to izkaže z ustreznim dokazilom organizatorju tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza oziroma organizator športnega tekmovanja imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport in sicer vsaj pet delovnih dni pred dnevom tekmovanja. Organizator tekmovanja mora na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

 • naziv organizatorja tekmovanja (npr. Judo zveza Slovenije ali Smučarski klub Snežinka)
 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

Organizatorji športnih tekmovanj morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti vse udeležence športne prireditve (športnike oz. tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih tekmovanjih mora izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (športnike oz tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev.

 

Izvedba množičnih športno rekreativnih prireditev

23.08.2021

Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z merjenjem časa oziroma z razvrščanjem udeležencev glede na dosežek), marajo vsi udeleženci prireditve, kot tudi osebe, ki sodelujejo pri organizaciji prireditve, izpolnjevati pogoje PCT za udeležence športnih tekmovanj skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT ). Izjema so osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se prireditve udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT.

Za športno rekreativne prireditve netekmovalnega značaja (brez merjenja časa oziroma brez razvrščanja udeležencev glede na dosežek), ki se izvajajo na prostem, je potrebno upoštevati naslednja določila Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2:

 • število udeležencev je omejeno na 100 oseb (udeleženci in organizatorji skupaj) brez izpolnjevanja pogojev PCT,
 • število udeležencev je dovoljeno nad 100 oseb ob izpolnjevanju pogojev PCT,
 • prostorska omejitev na prireditvenem prostoru znaša 10 kvadratnih metrov površine za posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva,
 • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Izpolnjevanje pogojev PCT ne velja za osebe mlajše od 18 let , ki so na prireditvi skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo. 

Organizatorji športnih prireditev morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti vse udeležence športne prireditve (tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah mora izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev.

 

Dodatna pojasnila Covid

23.08.2021

Spoštovani,

 

v priponkah in v nadaljevanju vam posredujemo nekatera dodatna pojasnila in odgovore MIZŠ v zvezi z izpolnjevanjem PCT pogojev in testiranji na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v športu.

 

 1. Ali se morajo trenerji testirati na virus SARS-CoV-2, kako pogosto in ali je testiranje zanje brezplačno?
 • Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe (bodisi športno vadbo športnikov, bodisi športno rekreativno vadbo) ter izvajalci programov strokovnih usposabljanj v športu morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (imeti  morajo negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, negativni HAG test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o polni cepljenosti proti COVID-19 ali potrdilo/dokazilo o prebolelosti COVID-19).
 • Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe športnikov ali športno rekreativno dejavnost ter izvajalci programov usposabljanj se morajo, od 23. 8. 2021 dalje, enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG pri čemer je zanje, pri pooblaščenih izvajalcih, testiranje brezplačno. Upravičenci svoj status izvajalcem testiranja izkažejo z verodostojnim dokazilom (katera dokazila naj bi upravičenci do brezplačnega testiranja predložili pooblaščenim izvajalcem testiranja še ni jasno – MIZŠ pridobiva odgovore na odprta vprašanja in jih bo posredoval takoj, ko jih prejme).
 1. Ali morajo športniki, mlajši od 15 let za udeležbo v tekmovanjih izpolnjevati pogoje PCT?
 • Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj in gledalci morajo za udeležbo na tekmovanjih izpolnjevati pogoje PCT z izjemo oseb, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekmovanj udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT. To pomeni, da če otroka mlajšega od 15 let na tekmo pospremi eden od staršev/skrbnikov oz. oseba, ki je z otrokom prijavljena na istem naslovu, ki predloži dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT, dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT otroku ni potrebno predložiti.
 • Izvajalci športnih programov (strokovni delavci v športu, drugo organizacijsko osebje) in udeleženci športnih programov (vadeči), ki se izvajajo v šolskih športnih objektih in drugih šolskih prostorih (v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih), ki so starejši od 15 let, za vstop v prostor vzgojno-izobraževalne ustanove morajo izpolnjevati pogoje PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT preverja pooblaščena oseba vzgojno-izobraževalnega zavoda. Organizatorjem oziroma izvajalcem športnih programov, ki bodo potekali v vzgojno-izobraževalnih zavodih, svetujemo, da se čim prej dogovorijo s predstojniki zavodov za način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT.
 1. Ali je testiranje za registrirane športnike brezplačno?
 • Od 23. 8. 2021 ni več na voljo brezplačno množično testiranje na virus SARS-CoV-2.
 • Za vadeče oziroma registrirane športnike, testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni brezplačno.
 • Testiranje je na podlagi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS. Št. 132/21) brezplačno zgolj za tiste za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je obvezno tedensko testiranje predpisano za: strokovne delavce v športu in voditelje športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost ter za izvajalce programov strokovnih usposabljanj v športu.
 1. Ali uredba o ukinitvi brezplačnega množičnega testiranja na virus SARS-CoV-2 vpliva na ukrep povračila stroškov testiranja za športnike in strokovne delavce v športu, kot ga določa PKP7?
 • Omenjena uredba ne posega v ukrep povračila stroškov testiranja za športnike in strokovne delavce v športu, kot ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE; PKP7).
 • Povračilo stroškov testiranja za športnike in strokovne delavcev v športu bo na voljo do  31. 12. 2021.
 • Povračilo stroškov testiranja je veljavno za tekmovanja v najvišjem rangu (1. in 2. liga).
 • MIZŠ opozarja, da še ni jasno ali in kako bo na ukrep PKP7 o povračilu stroškov testiranja za športnike, športne trenerje ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi športnih tekmovanj vplival sklep o določitvi maksimalne cene izvedbe HAG testa.
 1. Drugo:
 • Veljavnost negativnega PCR testa za vse udeležence športnih tekmovanj (športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalce) je 72 ur od odvzema brisa. Veljavnost HAG testa ostaja 48 ur od odvzema brisa.
 • Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se po novem ne napoti v karanteno na domu, če je bila cepljena zoper COVID-19 in je minilo manj kot devet mesecev od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 (prej šest mesecev).

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Omejitve pri izvajanju športnih programov za obdobje 16. 8. – 22. 8. 2021

16.08.2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 252. dopisni seji dne 13. 8. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 22. 8. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 129/21 dne 13. 8. 2021  (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021129) in so začele veljati z današnjim dnem, 16. 8. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 22. 8. 2021.

Bistvene spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov so:
-        strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe (bodisi športno vadbo športnikov, bodisi športno rekreativno vadbo) ter izvajalci programov strokovnih usposabljanj v športu morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (imeti  morajo negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, negativni HAG test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o polni cepljenosti proti COVID-19 ali potrdilo/dokazilo o prebolelosti COVID-19);
-        veljavnost negativnega PCR testa za vse udeležence športnih tekmovanj (športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalce) se podaljšuje iz 48 ur na 72 ur od odvzema brisa. Veljavnost HAG testa ostaja 48 ur od odvzema brisa.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

 

Vir (obvestilo Direktorata za šport - preko NZS)

Turistični boni 21

11.08.2021

Spoštovani klubi!

 

Na spodnji povezavi si lahko preberete kako urediti vse potrebno, da postanete ponudnik turističnih bonov 21 in s tem omogočite vašim članom, simpatizerjem in navijačem vnovčenje le-teh.

 

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21/

 

S spoštovanjem,

 

MNZ Nova Gorica

In memorium Boban Veličković

01.08.2021

 

              DRUŠTVO NOGOMETNIH  TRENERJEV  NOVA  GORICA

 

                                POSLOVIL SE JE Boban Veličković

 

V 74. letu starosti je v Tolminu je izgubil zadnjo bitko z zahrbtno boleznijo nekdanji nogometaš NK Tolmina, kasneje pa klubski trener in trener klubov  širom po severni Primorski ( NK Renče, NK Idrija, NK Primorje, NK Kobarid …) in društveni funkcionar (Svet zaslužnih trenerjev DNT Nova Gorica) ter predavatelj na naših seminarjih  Slobodan Veličković.

Kot igralec je bil  Boban aktiven v sedemdesetih letih prejšnjega tisočletja. Rojen je bil v Čačku  v Srbiji, službena pot poklicnega vojaka pa ga je pripeljala v Tolmin, kjer si je ob nogometu tudi ustvaril družino. Bil je soudeležen pri ponovni obuditvi NK Tolmina, kot klubski delavec-funkcionar in trener vseh selekcij kluba. V razburljivih letih po osamosvojitvi Slovenije je svoje znanje kot igralec in trener nadgradil s trenerskim študijem na fakulteti v Beogradu in jo končal z odličnim uspehom  ter postal višji nogometni trener z licenco PRO, kar je bila takrat najvišja licenca in izobrazba. Večji del trenerske kariere je deloval  v Tolminu, vendar je svoje znanje in izkušnje delil tudi v Kobaridu, Idriji, Ajdovščini, Renčah…

Na nogometni zemljevid je postavil marsikaterega nogometa željnega igralca in s tem tudi prepoznavnost  samega nogometnega kluba.

Trenersko kariero in delo funkcionarja je opravljal do takrat, ko mu je začelo nagajati zdravje. Boban je bil pedanten, načelen in športno usmerjen človek. Zaradi teh lastnosti je bil spoštovan, cenjen in v svojih delovnih sredinah tudi nagrajen. Prejel je Plaketo NZS, Častni član Zveze nogometnih trenerjev Slovenije pa tudi častni član NK Tolmin.

Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica ob izgubi izreka iskreno sožalje družini Veličković.

 

REZULTATI TEKEM

2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 23/24
27. krog 19.05.24
Arne Tabor 69 : Primorje 4 : 1
Tabor Sežana : AH Vrtač Triglav Kranj 1 : 2

ARHIV NOVIC

2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017